Házirend

Jelen Házirend célja, hogy meghatározza a Várkert Bazár ingatlan-együttes (a továbbiakban Várkert Bazár)

Bérleményében és Közös Használatú Területein tanúsítandó magatartásokat, a Bérlemény hasznosítására, működtetésére vonatkozó rendelkezéseket, egyéb kikötéseket. Előírja továbbá a jogszabályokban nem rögzített azon alapvető szabályokat, követelményeket, amelyek a Bérlemény és a Közös Használatú Területek rendeltetésszerű használatára, azok állagának védelmére szolgálnak.

A jelen Házirend alkalmazása során Bérlemény alatt értendő a Várkert Bazár bármely része, helyisége, területe, amely akár bérleti szerződés, akár bármely egyéb szerződéses jogviszony alapján állandó vagy ideiglenes jelleggel harmadik személy használatába, hasznosításába kerül.

A Házirend kötelező jellegét fel kell tüntetni valamennyi olyan dokumentumban, amely bármely harmadik személynek használati, hasznosítási, munkavégzési jogosultságot biztosít a Várkert Bazárban.

Rendezvény: A rendezvény előkészítése, időtartama és bontási munkálatai a Várkert Bazár rendezvénytechnikai személyzetének felügyelete mellett történhet.

A betelepülés megkezdése előtt jegyzőkönyv rögzítésével területfelmérés-átadás, a kitelepüléskor, azaz a használat végén újabb területfelmérés-visszavétel történik. A Várkert Bazárba érkezés után kérjük, jelentkezzenek be a következő ügyeleti telefonszámon: +36-30-691-5382.

Az alábbiakban kérjék rendezvénytechnikus kollégáink segítségét: be- és kitelepülés útvonalai; eszközök mozgatása (díszletemelő kezelése); áram és vízvételi pontok bemutatása; hibaelhárítás, káresemény jelzése esetén.

Amennyiben szükséghelyzet, illetve veszély elhárítása érdekében azonnali bejutásra lenne szükség a Bérleménybe, Bérlő már most hozzájárul ahhoz, hogy Várgondnokság képviselője a Bérleménybe a Bérlő távollétében belépjen.

Bérlő kötelezettsége, hogy a Bérlemény akadálymentes megközelíthetőségét folyamatosan biztosítsa, azt semmilyen módon ne akadályozza, se a Bérleményben, se a Közös Használatú Területeken.

Üzemi és rendezvénytérben a falaknak támasztani bármilyen eszközt, tárgyat tilos, a menekülési útvonalakat elzárni tilos, a folyosók átjárhatóságát, és a tűzoltó készülékek folyamatos szabad megközelíthetőségét, láthatóságát biztosítani kell.

Rendeltetésszerű használat

A Bérleményben tartózkodó személyek kötelesek a Várkert Bazár helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet.

Személybejáró: Lánchíd utcai főbejárat; vendégek és személyzet részére – kizárólag kézi-poggyásszal használható.

Technikai betelepülés: a Várkert Bazár Mélygarázsból lehetséges (1013 Budapest, Apród u. 1-3.)

Díszletemelő: fa belső burkolatú, 3 tonna teherbírású szerkezet, kizárólag teherszállítás céljából, kezelő segítségével használható (a működtetés során személy nem tartózkodhat benne);

Teherlift (2 db): teherszállításra elsősorban a díszletemelőt célszerű használni, szükség esetén a teherliftek belső fa bordázatának magasságáig pakolható, gumikerekes eszközökkel.

A Várkert Bazár területén az árumozgatásra használt valamennyi készülék és berendezés nylon- vagy gumikerekű lehet. Az áru- és anyagszállítás vagy a ki- és betelepüléssel kapcsolatos tevékenység a Közös Használatú Területekre való bejutást és vészkijáratokat nem akadályozhatja. Amennyiben a Bérleményen kívül valamely áru, eszköz a Várkert Bazárba történő be- és átjutást bármilyen módon akadályozza, eredménytelen felszólítás után a Várgondnokság jogosult azok eltávolíttatására a Bérlő költségén. Bérlő köteles az általa használt áruszállítási területet folyamatosan tisztán tartani.

Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a Várkert Bazárban tartózkodó személyek kötelesek pontosan betartani a biztonsági szolgálatnak és a Várkert Bazár rendezvény technikai személyzetének utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint eljárni.

Az automatikus tűzoltórendszerek (sprinklerek) és a füstjelző készülékek ellenőrzésére Bérlő köteles bejutást biztosítani Várkert Bazár épületfelügyeleti diszpécserének és rendezvény technikusainak a Bérleménybe. Tilos bútorokat és egyéb tárgyakat úgy elhelyezni, hogy azok az automatikus tűzoltó berendezések, porral oltó készülékek, vizes tömlők működését, hozzáférését zavarják, vagy akadályozzák.

A rendezvénytérben sütés-főzés, füst (füstgépek), vízgőz (füstgépek is), nyíltláng (pl. gyertya, fáklya) használata szigorúan tilos. Kivétel: amennyiben Bérlő erre irányuló szándékát a rendezvény megkezdését megelőzően írásban és időben jelezte, maradéktalanul teljesítette a szükséges intézkedéseket, illetve bejelentéseket, amelyeket a bérleti szerződés tartalmaz. A fenti tevékenységek engedély nélküli megvalósítása súlyos szerződésszegésnek minősül, amelynek megakadályozása érdekében Várgondnokság/Vagyonkezelőazonnali intézkedéssel felléphet, és amellyel kapcsolatban Bérlőt teljes kártérítési felelősség terheli.

Robbanásveszélyes, veszélyes vagy egészségkárosító anyagok tárolása a helyiségekben tilos. (Pl. PB palack, hélium és egyéb gázok, festékszóró, stb.) Ha a Bérlő tevékenységhez gyúlékony anyagok tárolása szükséges, akkor az illetékes hatóságoktól engedélyt, a Várgondnokságtól előzetes írásbeli hozzájárulást kell beszerezni.

A Bérleményben, illetve a Közös Használatú Területen – az arra kijelölt helyeket kivéve – dohányozni tilos.

A keletkező hulladék gyűjtéséről és elszállításáról a Bérlő külön köteles gondoskodni. A Bérleményből származó nedves hulladékot vízzáróan kell becsomagolni. A hulladékok elszállításáról vagy a Bérlemény nyitása előtt vagy zárása után kell gondoskodni. A hulladékot oly módon kell szállítani és tárolni, hogy a Közös Használatú Területek mindig tiszták maradjanak.

Hulladéktartályokat a padlón húzni nem szabad, ezeket vagy kézben kell vinni vagy pedig nylon- vagy gumikerekű kocsin lehet szállítani. A hulladékot az arra alkalmas tartályokban lehet elhelyezni. Az elhasznált berendezések, bútorok, nagyobb tárgyak, stb. elszállításáról a Bérlő köteles saját költségén gondoskodni. A Bérlemény, illetve a Közös Használatú Területeken bármilyen folyadékot szándékosan kiönteni tilos. Folyadék kiömlése esetén a takarításáról azonnal gondoskodni szükséges.

Amennyiben a Rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró személy (vendég, személyzet) a Várkert Bazár ügyeletes rendezvény-technikusának  figyelmeztetésére nem hagy fel ezen magatartásával, a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett személyt a rendezvény elhagyására. A biztonsági szolgálat munkatársai kivezethetik a rendezvényt zavaró személyt (személyeket) a rendezvény területéről, szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményezhetnek.

Háziállatok tartása a Bérleményben tilos, azzal a kivétellel, hogy vakvezető kutya látássérült személy segítése érdekében a Várkert Bazárba illetve a Bérleménybe beléphet.

Közlekedési eszközt (pl. kerékpár, roller, kismotor, görkorcsolya, gördeszka stb.) abban az esetben lehet behozni a rendezvénytérbe, ha az eszköz összehajtható és kézben hordozható.

A Várkert Bazárban elektronikus megfigyelőrendszer (kamera) működik, a rendezvényen készült felvételekkel kapcsolatban a hatályos adat-, személy- és vagyonvédelmi jogszabályok szerint jár el a Vagyonkezelő.

A Várgondnokság – amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodtak meg – a Bérlő részére parkolóhelyet nem biztosít.

Személy sérüléses baleset esetén, amennyiben a rendezvényen orvosi ügyelet jelen van, úgy azonnal az ügyeletes orvost, ezt követően a biztonsági szolgálatot és a Várkapitányság ügyeletes rendezvény technikusait, orvosi ügyelet hiányában pedig azonnal a biztonsági szolgálatot és a Várgondnokság ügyeletes rendezvény technikusait kell értesíteni. Kisebb sérülés esetén az ügyeletes orvos és/vagy a biztonsági szolgálat látja el a sérülést, szükség esetén pedig haladéktalanul a mentőszolgálat segítségét kéri.

A Várkert Bazár területén elhagyott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget. Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Várkert Bazár és mások vagyonának, illetve a Várkert Bazár épületének, berendezéseinek és eszközeinek védelme, megóvása, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében. A Várkert Bazár egész területén kizárólag a Várgondnokság Nonprofit Kft. írásbeli engedélye alapján végezhető az épület rendeltetésén túlmutató, illetve bármilyen üzleti célú tevékenység.

Az a személy, aki a jelen Házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene hatósági eljárás kezdeményezhető. A Házirend megszegéséből fakadó károkért a Házirendet megszegő, vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a Házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a Házirendet megszegő, vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók. A Házirend súlyosabb vagy ismételt megsértése a felek közötti bérleti szerződés felmondásának indokául szolgálhat a Várkapitányság részéről.